>Výzva
Výzva

AKTUALIZÁCIA 16.4.2019: Výzva na predkladanie príspevkov je oficiálne uzavretá. Celkovo bolo zaslaných 197 príspevkov z 39 krajín. Momentálne prebieha proces hodnotenia členmi Vedeckého výboru konferencie.

 

Výzva na predkladanie príspevkov

Výzva na predkladanie príspevkov je otvorená do 31. marca 2019. Registrácia pre účastníkov zo SR a z ČR je otvorená na tejto adrese.

Ďalšie dôležité termíny:

 • 15 máj 2019 – Príspevky budú recenzované
 • 30 máj 2019 – Informácia o schválení príspevku zaslaná
 • Jún – Júl 2019 – Tlač abstraktov a príprava programu konferencie

Príspevky budú definitívne prijaté až po schválení vedeckým výborom a po zaplatení registračného poplatku. Tohtoročné oblasti reflexie ponúkajú možnosti pre rôzne typy príspevkov z oblasti vedy a výskumu, ale aj praxe. Avšak výzva je otvorená aj pre príspevky na iné témy z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.

Štyri možnosti, ako sa zúčastniť

 • Prezentácia vedeckej práce: Príspevku budú vedeckým výborom zoskupené do paralelných sekcií, ktoré budú obsahovať 3 20-minútové prezentácie, za ktorými bude nasledovať diskusia. Ide najmä o výskumné práce, diskusia o teórii a praci alebo reflexia experimentálnej praxe. Príspevok musí byť na vysokej vedeckej úrovni a mal by mať súvis s hlavnou témou konferencie.
 • Workshop: 90-minútová prezentácia založená na inovatívnej praxi alebo experimentácii. Príspevok by mal mať prepojenie na vedecký výskumu alebo inovatívnu prax mal by mať súvis s hlavnou témou konferencie.
 • Poster: Veľkosť posteru: maximum A0 (84.1 cm x 118.9 cm). Postery musia byť zaslané v angličtine ale môžu byť prezentované v angličtine, francúžštine, nemčine alebo španielčine. Príspevok musí mať jasné prepojenie na vedecký výskum a/alebo inovatívny prax a mal by mať súvis s hlavnou témou konferencie.
 • Praktický nástroj/metóda/aktivita: Konkrétny nástroj alebo prístup, ktorý môže byť predstavený na novom konferenčnom formáte nazvanom „trh nástrojov“. Tento typ príspevku cieli praktikov a mal by im umožniť nájsť odpoveď na otázku: „Čo môžem preniesť do svojej praxe v mojej práci v pondelok ráno?“

Všetky návrhy musia byť zaslané v angličtine a budú recenzované dvoma členmi vedeckého výboru. Prezentácie vedeckých prác a workshopy môžu byť vedené v angličtine, francúžštine, nemčine, španielčine. Osobitné sekcie budú vytvorené pre slovensky a česky hovoriacich účastníkov s tlmočením z a do Slovenčiny.

FORMÁT PRÍSPEVKOV

Kontaktné informácie pre všetky príspevky:

 • Meno a priezvisko prvého prispievateľa / autora
 • Názov / funkcia prvého prispievateľa / autora
 • E-mail prvého prispievateľa / autora
 • Inštitúcia, do ktorej patrí prvý prispievateľ / autor
 • Priezvisko, meno, inštitúcia a titul / pozícia ďalších účastníkov prezentácie (vrátane prvého prispievateľa / autora)
 • Názov práce (max 15 slov)
 • Oblasť reflexie, ktorej sa príspevok týka (ak je to relevantné, príspevky na iné témy z oblasti sú tiež vítané)
 • Jazyk prezentácie na konferencii
 • Abstrakt (max. 300 slov) – bude publikovaný
 • Kľúčové slová: min. 3, max. 5
 • Návrh príspevku musí obsahovať úvod a ciele, teoretické východiská, metodológiu, výsledky, závery a zdroje (4 citácie vo formáte APA https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa-en/)
 • Návrh príspevku musí byť v angličtine.
 • Celková dĺžka príspevku musí byť 2-5 strán, vrátane tabuliek, grafov, zdrojov a príloh.
 • Nepoužívať záhlavie ani zápätie.
 • Tabuľky a poznámky musia byť uvedené na konci textu, pred zdrojmi
 • Je možné prezentovať aj práce publikované v minulosti
 • Názov worskhopu / posteru (max 15 slov)
 • Oblasť reflexie, ktorej sa príspevok týka (ak je to relevantné, príspevky na iné témy z oblasti sú tiež vítané)
 • Jazyk prezentácie na konferencii
 • Abstrakt (max. 300 slov) – bude publikovaný
 • Kľúčové slová: min. 3, max. 5
 • Návrh príspevku musí obsahovať úvod a ciele, teoretické východiská, metodológiu, výsledky, závery a zdroje (4 citácie vo formáte APA https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa-en/)
 • Návrh príspevku musí byť v angličtine.
 • Celková dĺžka príspevku musí byť 2-5 strán, vrátane tabuliek, grafov, zdrojov a príloh.
 • Nepoužívať záhlavie ani zápätie.
 • Tabuľky a poznámky musia byť uvedené na konci textu, pred zdrojmi
 • Je možné prezentovať aj práce publikované v minulosti
 • Názov nástroja/metódy/aktivity
 • Cieľová skupina
 • Ciele nástroja/metódy/aktivity (Na ktoré potreby klienta odpovedá? V ktorej fáze poradenského procesu je možné ho využiť?…)
 • Kontext realizácie nástroja/metódy/aktivity (individuálna, skupinová)
 • Teoretické východiská
 • Trvanie nástroja/metódy/aktivity
 • Popis využitia (návod na použitie)
 • Pracovný materiál a/alebo iný potrebný materiál (ak potrebné)
 • Ak je to možné, ilustráciu využitia nástroja/metódy/aktivity v praxi (napr. výsledky práce klienta, fotky, video, spätnú väzby klienta)
 • Eventuálne zdroje vo formáte APA: https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa-en/

Formát príspevkov

 • Word (*.doc, *.docx) písmo Times New Roman 12, riadkovanie 1.5, zarovnané na stred a bez odsekov v prvom riadku odsekov. Formát A4.
 • PowerPoint (*.ppt, *.pptx) alebo PDF pre postery.
 • Názov súboru bude sa bude skladať z priezviska a mena prvého prispievateľa/autora. Príklad: MartinkovicovaLenka _P1.doc(x), ak ide o jediný alebo prvý príspevok autora. V prípade druhého príspevku bude názov nasledovný: MartinkovicovaLenka _P2.doc(x)
 • Maximálna dĺžka názvu súboru je 35 znakov.
 • Veľmi dôležité: Meno je potrebné napísať bez diakritiky a medzier.

 Zasielanie príspevkov

Príspevky musia byť zaslané najneskôr 31. marca 2019 zaslaním súboru na adresu papers2019@iaevgconference2019.sk.

Vedecký výbor