>Témy>

Inkluzívna spoločnosť v ére prekariátu

Ako môže kariérové poradenstvo prispieť k emancipácii nízko kvalifikovaných, marginalizovaných, „underclass“, občanov so znevýhodnením, neviditeľných, NEETov…?

 • Do akej miery kariérové poradenstvo a kariérový rozvoj ovplyvňujú pozíciu jednotlivca na trhu práce a pracovnú mobilitu?
 • Môžu kariérové poradenstvo a kariérový rozvoj napomôcť k prevencii sociálnej marginalizácie a sociálneho vylúčenia? Mení sa povaha a rola kariérového poradenstva a kariérového rozvoja?
 • Ako možno zacieliť služby kariérového poradenstva na marginalizované komunity a jednotlivcov? Ako v rámci poradenstva pracujeme s rôznorodosťou marginalizovaného klienta?
 • Ako môže poradenstvo zmocňovať jednotlivcov a komunity a podporovať prijímanie kolektívnych opatrení, napr. za účelom zmien vo svete práce?
 • Kariérové poradenstvo by nemalo byť vnímané ako okrajová oblasť verejných politík. Ako je preto možné zlepšiť vnímanie poradenstva ako opatrenia dostupného všetkým, ktorý oň majú záujem? Berúc od úvahy poradenské prístupy zamerané na prevenciu, intervenciu a kompenzáciu.

…a ďalšie možné otázky na diskusiu.

Inkluzívna spoločnosť v ére prekariátu2018-12-13T14:31:41+01:00

Kariérové poradenstvo prekračuje hranice

Nové prístupy k interdisciplinarite a multidisciplinarite pre holistickú a inkluzívnu prax: využívanie nadsektorových, nadinštitucionálnych prístupov pre integrovaný prístup ku case managementu…

Príspevky v tejto tematickej oblasti by sa mali zaoberať filozofickými základmi kariérového poradenstva a vzťahom medzi kariérovým poradenstvom a jemu podobnými odbormi, ako napríklad sociálna práca, pedagogika, psychológia, psychoterapia, antropológia, manažment ľudský zdrojov, obchodná administratíva, atď. Príspevky by mali preskúmať, ako sa môžu tieto odbory lepšie prepájať a spoločne napomáhať k budovaniu inkluzívnej spoločnosti.

Možné otázky na diskusiu:

 • Ako je budúcnosť práce a kariéry vnímaná z pohľadu ekonómie, ekológie, sociológie, technických odborov, rodových či masmediálnych štúdií a ďalších relevantných vedných disciplín?
 • Do akej miery zohľadňuje štruktúra vzdelávacích a tréningových programov pre kariérových poradcov interdisciplinaritu a multidisciplinaritu?
 • Ako prispievajú vedecké projekty založené na multidisciplinarite k sociálnej inklúzii a spravodlivosti a ako pristupujú k témam kariérového poradenstva a kariérového rozvoja? Ako začleňujú výskumníci prístupy z iných vedných odbor do svojích prác?
 • Zohľadňujú služby kariérového poradenstva holisitické prístupy, podporujúce interdisciplinaritu a multidisciplinaritu, prístupy založené na partnerstve a medziinštitucionálnej spolupráci?
 • Ako môže kariérového poradenstvo napomôcť k udržateľnosti a trvalo udržateľnému rozvoju? Sociálne systémy a životné prostredie sú vzájomne prepojené sféry – môže poradenstvo ovplyvňovať obe?

…a ďalšie možné otázky na diskusiu.

Kariérové poradenstvo prekračuje hranice2018-12-13T14:33:08+01:00

Rozvíjajúce sa ekonomiky: kariérové poradenstvo ako „luxus“

Poradenstvo a výzvy rozvíjajúcich sa spoločností („transition societies“): Je kariérové poradenstvo vnímané ako luxus, nástroj pre výber najschopnejších alebo nástroj inklúzie?

V tejto oblasti by sa mala diskusia sústreďovať na teoretické, praktické a politické záležitosti. Príspevky by mali byť zamerané na:

 • zmysel práce naprieč rôznymi socioekonomickými skupinami, pohlaviami, kultúrami a generáciami;
 • vnímanie úloh a cieľov kariérového poradenstva: kariérova adaptabilita, zamestnateľnosť, rozvoj kariérových zručností, kariérovej vyspelosti, individuálna emancipácia, zlepšenie kariérových možností…?
 • prispôsobenie kariérovej teórie a rozkolu teória-prax lokálnym podmienkam;
 • aké politické rámce musia existovať, aby boli kariérové poradenstvo a kariérový rozvoj efektívne? Ako je možné dosiahnuť ich prijatie, zaistenie kvality a evaluáciu? Aké medzery existujú vo verejných politikách v tomto ohľade a ako môžno dosiahnuť koordinovaný politický rámec?
 • audit služieb naprieč rôznymi sektormi za účelom upresnenia, aké konkrétny typy služieb sú potrebné, vyjasnenia otázok dostupnosti a dopadov týchto služieb, ako aj identifikovania existujúcich nedostatkov a medzier.

Možné otázky na diskusiu:

 • Akú rolu zohráva kariérové poradenstvo pri napĺňaní potrieb občanov v transformujúcich sa ekonomikách?
 • Do akej miery sú mladí ľudia, dospelí a starší pracovníci v transformujúcich sa ekonomikách ovplynení nesúladom medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, zásadným nedostatkom zručností a prevzdelanosťou? Zaoberá sa týmto dostatočne aj kariérové poradenstvo?

…a ďalšie možné otázky na diskusiu.

Rozvíjajúce sa ekonomiky: kariérové poradenstvo ako „luxus“2018-12-13T14:33:48+01:00

Od Priemyslu 4.0 k Inkluzívnej spoločnosti 4.0? Výzvy pre občanov, poradcov, firmy a tvorcov politík.

Očakávania a roly rôznych zúčastnených strán, rôzne prístupy k týmto zmenám a výzvam.

Príspevky v tejto tematickej oblasti by mali hľadať odpovedene na to, ako môžu ekonomické a technologické zmeny, nazývané súhrným pojmom Priemysel 4.0, napomôcť k budovaniu inkluzívnej spoločnosti (Inkluzívna spoločnosť 4.0?). Aká je rola kariérového poradenstva v ére Priemyslu 4.0 a v kontexte sociálnych zmien s ňou spojených? Ďalšie možné témy zahŕňajú diskusiu o otázkach typu:

 • Aké očakávania sa aktérom kariérového poradenstva spájajú s Priemyslom 4.0? Kde sa nachádza súlad, resp. sporné body medzi týmito rôznymi pohľadmi?
 • Možno nájsť zhodu na vymedzení životných zručností, ktoré podporujú sociálnu inklúziu? Aká je úloha rôznych aktérov na podpore rozvíjania týchto zručností medzi obyvateľmi/klientmi/zamestnancami?
 • Podporuje Priemysel 4.0 celoživotné vzdelávanie a prinesie v budúcnosti prácu, ktorá bude zmysluplnejšou? Aká je naša úloha pri plánovaní lepšej budúcnosti v rámci neho?
 • S ohľadom na tieto sociálne zmeny, je dnes zaistenie toho, že kariérové poradenstvo napomáha sociálnej spravodlivosti dôležitejšie než kedykoľvek predtým?
 • Aká je úloha učiteľov, kariérových poradcov a kariérového vzdelávania pri príprave mladej generácie na pracovný trh 4.0?
 • Aké postupy a stratégie rozvoja kariéry a ľudských zdrojov v podnikoch môžu napomôcť pri riešení výziev spojených s týmito zmenami?
 • Do akej miery sa musia zručnosti kariérových poradcov a zručnosti pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesionálnej dráhy prispôsobiť pracovnému trhu 4.0?
 • Ako veľmi ovplyvnia novovznikajúce technológie spôsoby, akými získavame, uchovávame a diseminujeme informácie pri kariérovom poradenstve?
 • Ako socioekonomické trendy (ako napr. platformové ekonomiky, nepodmienený základný príjem, alternatívny ekonomiky) prispievajú k budovaniu inkluzívnej spoločnosti 4.0? Aké výzvy pre prax kariérového poradenstva prinášajú?

…a ďalšie možné otázky na diskusiu.

Od Priemyslu 4.0 k Inkluzívnej spoločnosti 4.0? Výzvy pre občanov, poradcov, firmy a tvorcov politík.2018-12-13T14:34:24+01:00

Kariérové poradenstvo a demokratická participácia

Kariérové poradenstvo ako spoločenská zmluva. Preventívna rola kariérového poradenstva a vzdelávania ako opatrenie pre podporu aktívneho občianstva. Aktívne globálne občianstvo ako súčasť kariérového rozvoja? Rola kariérového poradenstva v oblasti demokracie, participácie a životného prostredia.

Príspevky v tejto oblasti by sa mali vydať za hranice súčasnej poradenskej praxe a uvažovať nad tým, ako sa môže odbor kariérového poradenstva hlbšie prepojiť s hodnotami demokratickej spoločnosti a demokratickej participácie.

Možné otázky na diskusiu:

 • Aká je rola kariérového poradenstva a kariérovej výchovy pri podpore demokratických hodnôt, ako napr. tolerancia, solidarita, sloboda, otvorenosť a sociálna spravodlivosť?
 • Akými spôsobmi môžeme porozumieť emancipačnému aspektu kariérového poradenstva?
 • Aké demokratické prístupy existujú v praxi a politikách kariérového poradenstva?
 • Ako môže poradenstvo podporovať aktívne občianstvo?
 • Čo môžeme ako poradenská komunita urobiť v časoch ohrozenia udržateľného života na planéte?
 • Nakoľko sú hlasy klientov, komunít a poradcov vypočuté?
 • Aká je úloha kariérového poradenstva pri prevencii a boji proti fašizmu a extrémizmu?
 • Ako môže kariérové poradenstvo podporovať demokratickú angažovanosť , napr. vo forme dobrovoľníctva (dobrovoľníctvo ako precvičovanie demokracie)?
 • Kariéroví poradcovia ako aktéri a nositelia zmien?
 • Je poradenstvo zmysluplné iba za predpokladu existencie demokratického dialógu?

…a ďalšie možné otázky na diskusiu

Kariérové poradenstvo a demokratická participácia2018-12-13T14:34:52+01:00