>Inkluzívna spoločnosť v ére prekariátu

Inkluzívna spoločnosť v ére prekariátu

Ako môže kariérové poradenstvo prispieť k emancipácii nízko kvalifikovaných, marginalizovaných, „underclass“, občanov so znevýhodnením, neviditeľných, NEETov…?

  • Do akej miery kariérové poradenstvo a kariérový rozvoj ovplyvňujú pozíciu jednotlivca na trhu práce a pracovnú mobilitu?
  • Môžu kariérové poradenstvo a kariérový rozvoj napomôcť k prevencii sociálnej marginalizácie a sociálneho vylúčenia? Mení sa povaha a rola kariérového poradenstva a kariérového rozvoja?
  • Ako možno zacieliť služby kariérového poradenstva na marginalizované komunity a jednotlivcov? Ako v rámci poradenstva pracujeme s rôznorodosťou marginalizovaného klienta?
  • Ako môže poradenstvo zmocňovať jednotlivcov a komunity a podporovať prijímanie kolektívnych opatrení, napr. za účelom zmien vo svete práce?
  • Kariérové poradenstvo by nemalo byť vnímané ako okrajová oblasť verejných politík. Ako je preto možné zlepšiť vnímanie poradenstva ako opatrenia dostupného všetkým, ktorý oň majú záujem? Berúc od úvahy poradenské prístupy zamerané na prevenciu, intervenciu a kompenzáciu.

…a ďalšie možné otázky na diskusiu.

2018-12-13T14:31:41+01:00