>Kariérové poradenstvo prekračuje hranice

Kariérové poradenstvo prekračuje hranice

Nové prístupy k interdisciplinarite a multidisciplinarite pre holistickú a inkluzívnu prax: využívanie nadsektorových, nadinštitucionálnych prístupov pre integrovaný prístup ku case managementu…

Príspevky v tejto tematickej oblasti by sa mali zaoberať filozofickými základmi kariérového poradenstva a vzťahom medzi kariérovým poradenstvom a jemu podobnými odbormi, ako napríklad sociálna práca, pedagogika, psychológia, psychoterapia, antropológia, manažment ľudský zdrojov, obchodná administratíva, atď. Príspevky by mali preskúmať, ako sa môžu tieto odbory lepšie prepájať a spoločne napomáhať k budovaniu inkluzívnej spoločnosti.

Možné otázky na diskusiu:

  • Ako je budúcnosť práce a kariéry vnímaná z pohľadu ekonómie, ekológie, sociológie, technických odborov, rodových či masmediálnych štúdií a ďalších relevantných vedných disciplín?
  • Do akej miery zohľadňuje štruktúra vzdelávacích a tréningových programov pre kariérových poradcov interdisciplinaritu a multidisciplinaritu?
  • Ako prispievajú vedecké projekty založené na multidisciplinarite k sociálnej inklúzii a spravodlivosti a ako pristupujú k témam kariérového poradenstva a kariérového rozvoja? Ako začleňujú výskumníci prístupy z iných vedných odbor do svojích prác?
  • Zohľadňujú služby kariérového poradenstva holisitické prístupy, podporujúce interdisciplinaritu a multidisciplinaritu, prístupy založené na partnerstve a medziinštitucionálnej spolupráci?
  • Ako môže kariérového poradenstvo napomôcť k udržateľnosti a trvalo udržateľnému rozvoju? Sociálne systémy a životné prostredie sú vzájomne prepojené sféry – môže poradenstvo ovplyvňovať obe?

…a ďalšie možné otázky na diskusiu.

2018-12-13T14:33:08+00:00