>Od Priemyslu 4.0 k Inkluzívnej spoločnosti 4.0? Výzvy pre občanov, poradcov, firmy a tvorcov politík.

Od Priemyslu 4.0 k Inkluzívnej spoločnosti 4.0? Výzvy pre občanov, poradcov, firmy a tvorcov politík.

Očakávania a roly rôznych zúčastnených strán, rôzne prístupy k týmto zmenám a výzvam.

Príspevky v tejto tematickej oblasti by mali hľadať odpovedene na to, ako môžu ekonomické a technologické zmeny, nazývané súhrným pojmom Priemysel 4.0, napomôcť k budovaniu inkluzívnej spoločnosti (Inkluzívna spoločnosť 4.0?). Aká je rola kariérového poradenstva v ére Priemyslu 4.0 a v kontexte sociálnych zmien s ňou spojených? Ďalšie možné témy zahŕňajú diskusiu o otázkach typu:

  • Aké očakávania sa aktérom kariérového poradenstva spájajú s Priemyslom 4.0? Kde sa nachádza súlad, resp. sporné body medzi týmito rôznymi pohľadmi?
  • Možno nájsť zhodu na vymedzení životných zručností, ktoré podporujú sociálnu inklúziu? Aká je úloha rôznych aktérov na podpore rozvíjania týchto zručností medzi obyvateľmi/klientmi/zamestnancami?
  • Podporuje Priemysel 4.0 celoživotné vzdelávanie a prinesie v budúcnosti prácu, ktorá bude zmysluplnejšou? Aká je naša úloha pri plánovaní lepšej budúcnosti v rámci neho?
  • S ohľadom na tieto sociálne zmeny, je dnes zaistenie toho, že kariérové poradenstvo napomáha sociálnej spravodlivosti dôležitejšie než kedykoľvek predtým?
  • Aká je úloha učiteľov, kariérových poradcov a kariérového vzdelávania pri príprave mladej generácie na pracovný trh 4.0?
  • Aké postupy a stratégie rozvoja kariéry a ľudských zdrojov v podnikoch môžu napomôcť pri riešení výziev spojených s týmito zmenami?
  • Do akej miery sa musia zručnosti kariérových poradcov a zručnosti pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesionálnej dráhy prispôsobiť pracovnému trhu 4.0?
  • Ako veľmi ovplyvnia novovznikajúce technológie spôsoby, akými získavame, uchovávame a diseminujeme informácie pri kariérovom poradenstve?
  • Ako socioekonomické trendy (ako napr. platformové ekonomiky, nepodmienený základný príjem, alternatívny ekonomiky) prispievajú k budovaniu inkluzívnej spoločnosti 4.0? Aké výzvy pre prax kariérového poradenstva prinášajú?

…a ďalšie možné otázky na diskusiu.

2018-12-13T14:34:24+00:00