>Rozvíjajúce sa ekonomiky: kariérové poradenstvo ako „luxus“

Rozvíjajúce sa ekonomiky: kariérové poradenstvo ako „luxus“

Poradenstvo a výzvy rozvíjajúcich sa spoločností („transition societies“): Je kariérové poradenstvo vnímané ako luxus, nástroj pre výber najschopnejších alebo nástroj inklúzie?

V tejto oblasti by sa mala diskusia sústreďovať na teoretické, praktické a politické záležitosti. Príspevky by mali byť zamerané na:

  • zmysel práce naprieč rôznymi socioekonomickými skupinami, pohlaviami, kultúrami a generáciami;
  • vnímanie úloh a cieľov kariérového poradenstva: kariérova adaptabilita, zamestnateľnosť, rozvoj kariérových zručností, kariérovej vyspelosti, individuálna emancipácia, zlepšenie kariérových možností…?
  • prispôsobenie kariérovej teórie a rozkolu teória-prax lokálnym podmienkam;
  • aké politické rámce musia existovať, aby boli kariérové poradenstvo a kariérový rozvoj efektívne? Ako je možné dosiahnuť ich prijatie, zaistenie kvality a evaluáciu? Aké medzery existujú vo verejných politikách v tomto ohľade a ako môžno dosiahnuť koordinovaný politický rámec?
  • audit služieb naprieč rôznymi sektormi za účelom upresnenia, aké konkrétny typy služieb sú potrebné, vyjasnenia otázok dostupnosti a dopadov týchto služieb, ako aj identifikovania existujúcich nedostatkov a medzier.

Možné otázky na diskusiu:

  • Akú rolu zohráva kariérové poradenstvo pri napĺňaní potrieb občanov v transformujúcich sa ekonomikách?
  • Do akej miery sú mladí ľudia, dospelí a starší pracovníci v transformujúcich sa ekonomikách ovplynení nesúladom medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, zásadným nedostatkom zručností a prevzdelanosťou? Zaoberá sa týmto dostatočne aj kariérové poradenstvo?

…a ďalšie možné otázky na diskusiu.

2018-12-13T14:33:48+00:00