>Norman Amundson
Norman Amundson2019-07-04T20:52:03+00:00

Project Description

Norman Amundson

Norman Amundson je emeritným profesorom Univerzity Britská Kolumbia. Doktorát získal na Univerzite v Alberte a je držiteľom čestného doktorátu na Univerzite v Umea, Švédsko. V oblasti rozvoja kariéry sa veduje viac ako 40 rokov. Vo svojej vedeckej práci dr. Amundson zdôrazňuje dôležitosť kreativity, predstavivosti, príbehovosti, dynamickej aktivity, metafor a nádeje. Jeho publikačná činnosť je veľmi bohatá a prezentoval na národných a medzinárodných konferenciách vo viac ako 30 krajinách. Jeho prezentácie sú vždy praktické a interaktívnym spôsobom zapájajú účastníkov.

Normana sme pozvali, pretože nás zaujala jeho práca s rôznymi kultúrnymi skupinami. Osobitne sme sa chceli dozvedieť viac o jeho prístupe „Poradenských kruhov“, ktorý využíva pri svojej práci na kariérovom rozvoji s domorodou populáciou v Kanade. Táto práca využíva princípy Aktívneho angažovania („Active engagement) a je dynamická, flexibilná, kreatívna a zábavná. Sprevádza účastníkov v procese sebareflexie, kariérovej explorácie a rozhodovania, pričom často ide o ľudí so žiadnym alebo veľmi nízkym vzdelaním, ktorí žijú na okraji väčšinovej kultúry. Poradenské kruhy ponúkajú jedinečnú perspektívu na prax a identitu kariérového poradenstva.