>Kariérové poradenstvo a demokratická participácia

Kariérové poradenstvo a demokratická participácia

Kariérové poradenstvo ako spoločenská zmluva. Preventívna rola kariérového poradenstva a vzdelávania ako opatrenie pre podporu aktívneho občianstva. Aktívne globálne občianstvo ako súčasť kariérového rozvoja? Rola kariérového poradenstva v oblasti demokracie, participácie a životného prostredia.

Príspevky v tejto oblasti by sa mali vydať za hranice súčasnej poradenskej praxe a uvažovať nad tým, ako sa môže odbor kariérového poradenstva hlbšie prepojiť s hodnotami demokratickej spoločnosti a demokratickej participácie.

Možné otázky na diskusiu:

  • Aká je rola kariérového poradenstva a kariérovej výchovy pri podpore demokratických hodnôt, ako napr. tolerancia, solidarita, sloboda, otvorenosť a sociálna spravodlivosť?
  • Akými spôsobmi môžeme porozumieť emancipačnému aspektu kariérového poradenstva?
  • Aké demokratické prístupy existujú v praxi a politikách kariérového poradenstva?
  • Ako môže poradenstvo podporovať aktívne občianstvo?
  • Čo môžeme ako poradenská komunita urobiť v časoch ohrozenia udržateľného života na planéte?
  • Nakoľko sú hlasy klientov, komunít a poradcov vypočuté?
  • Aká je úloha kariérového poradenstva pri prevencii a boji proti fašizmu a extrémizmu?
  • Ako môže kariérové poradenstvo podporovať demokratickú angažovanosť , napr. vo forme dobrovoľníctva (dobrovoľníctvo ako precvičovanie demokracie)?
  • Kariéroví poradcovia ako aktéri a nositelia zmien?
  • Je poradenstvo zmysluplné iba za predpokladu existencie demokratického dialógu?

…a ďalšie možné otázky na diskusiu

2018-12-13T14:34:52+00:00